Disclaimer

DISCLAIMER – COPYRIGHT - GEGEVENSBESCHERMING


Deze website is eigendom van Bike&Trail. De hierna genoemde voorwaarden voor het gebruik van de website regelen het gebruik van materiaal en informatie die op deze website door Bike&Trail 
worden weergegeven. Door het bezoeken van deze website verklaart de bezoeker zich akkoord met deze voorwaarden zoals ze op het ogenblik van bezoek van toepassing zijn en gelden voor alle gebruikers van deze website. Bike&Trail houdt zich het recht voor om deze voorwaarden op eender welk ogenblik te veranderen, uit te breiden of te vervangen.

Recht en rechtsgebied
Deze voorwaarden voor het gebruik van de website vallen onder de Belgische
rechtspraak – enkel de Rechtbank van Hasselt is bevoegd.

Disclaimer
Alle gebruikers die toegang tot de website hebben, aanvaarden om de website en het daarop beschikbare materiaal en informatie te gebruiken in overeenstemming met de actuele voorwaarden voor het gebruik van de website en alle hierin vermelde regels en bepalingen. De gebruikers mogen in geen enkel geval dit materiaal en deze informatie gebruiken zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bike&Trail.  Zelfs in geval van deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag dit materiaal en deze informatie onder geen enkel beding gebruikt worden voor oneerbare en bij wet verboden doelstellingen die indruisen tegen het publiek belang of de goede zeden of die de rechten van derden schaden.

Hoewel Bike&Trail elke redelijke inspanning levert om het materiaal en de informatie die op deze website gepubliceerd worden te controleren en na te gaan of zij correct zijn, biedt Bike&Trail deze website en zijn inhoud op een “as is” basis aan. Bike&Trail garandeert noch de correctheid, noch de legale onbetwistbaarheid van deze informatie en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele incorrectheden of fouten die in de inhoud van deze website voorkomen of voor eventuele claims die hieruit zouden voortvloeien. Net zomin garandeert Bike&Trail dat alle geldende wetten gerespecteerd worden.

Bike&Trail garandeert op geen enkele wijze de voortzetting van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het al dan niet kunnen gebruiken van de website of voor eender welke schade die door het gebruik van de website en de hierin weergegeven informatie zou ontstaan. Bike&Trail reserveert zich het recht om op eigen initiatief, zonder voorafgaandelijke mededeling en zonder hiervoor aan wie dan ook enige schadevergoeding schuldig te zijn, deze website tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verantwoordelijkheid voor het lijden van eender welk verlies of eender welke schade opgelopen door gebruikers of derden die voortvloeit uit het gebruik van deze website en zijn inhoud of hiermee in verband staat, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Links
Deze website kan links vermelden naar websites die door derden worden aangeboden. Bike&Trail heeft geen enkele controle over dergelijke gelinkte websites en sluit elke verantwoordelijkheid uit met betrekking tot informatie, materiaal of enig andere inhoud die op deze websites worden aangeboden.

Bike&Trail kan onder geen enkel beding functionaliteit, beschikbaarheid, wettelijkheid of betrouwbaarheid van deze websites en hun inhoud garanderen en sluit elke verantwoordelijkheid uit voor de links die dergelijke websites op hun beurt naar andere websites aanbieden. Het aanbieden van links naar andere websites impliceert geen enkele samenwerking tussen Bike&Trail en de partijen die voor deze websites verantwoordelijk zijn.

Bike&Trail  laat bovendien geen enkele link naar informatie op zijn eigen website toe zonder voorafgaande en schriftelijke instemming hiermee. Zo er links naar Bike&Trail op websites geplaatst worden waarvoor Bike&Trail deze toestemming niet heeft gegeven en Bike&Trail hiervan op de hoogte is, zal Bike&Trail van de verantwoordelijken voor deze websites eisen deze links onmiddellijk te verwijderen.

Recht van intellectuele eigendom
Alle rechten van individuele eigendom met betrekking tot het ontwerp van deze website alsook de selectie en indeling van teksten, grafische of andere bijdragen op deze website behoren tot Bike&Trail.

De rechten van individuele eigendom met betrekking tot de opgenomen inzendingen zoals teksten, grafisch werk, software en alle andere documenten en materialen op deze website behoren tot de auteurs, ontwerpers, kunstenaars of de door hen aangeduide personen of organisaties of hun rechthebbende nakomelingen.

Het kopiëren, aanpassen, vertalen, herwerken, veranderen of verdelen van de via Bike&Trail gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, alsook van enig onderdeel van deze website in welke vorm dan ook is niet toegelaten, tenzij de betrokken houder van het recht van intellectuele eigendom hiervoor de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating verleent.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Alle e-mails die Bike&Trail verstuurt m.b.t. deze website zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde.

Indien u toch een dergelijke e-mailboodschap ontvangt, maar niet de bedoelde geadresseerde bent, dient u Bike&Trail hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de betreffende e-mailboodschap van uw systeem te verwijderen.

Bike&Trail kan niet garanderen dat elke transactie van gegevens via deze website veilig is en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderschepping van gegevens door derden.

Bike&Trail mag de door correspondenten ingezonden informatie (werk, summiere persoonlijke gegevens) gebruiken binnen de context van deze website . Door inzending van deze gegevens gaan de correspondenten akkoord met de bepalingen in “Aanvaarding Inzendingen”.

Bike&Trail verbindt er zich toe de persoonlijke gegevens van correspondenten op geen enkele andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, tenzij de betreffende correspondent hiervoor zijn toestemming verleent. Zie hiervoor ook onze privacy verklaring.

Taal
De website of onderdelen ervan kunnen in verschillende talen worden weergegeven al naargelang de taal van de inzending.

Gebruikersnaam en wachtwoord 
De toegang tot sommige onderdelen van de website kan door een gebruikersnaam en/of wachtwoord beveiligd worden. Gebruikersnaam en/of wachtwoord zullen desgevallend volgens beschreven registratieprocedures toegekend worden.

Elke gebruiker hiervan is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn eventuele gebruikersnaam en/of paswoord – Bike&Trail is niet verantwoordelijk voor het gebruik ervan door de gebruiker en/of derden.

Geverifieerd door ExactMetrics