Rental Conditions

Bike&Trail Verhuurvoorwaarden

Definities
- "Bike&Trail" verwijst naar de verhuurder.
- De term "materiaal" verwijst naar alle materiaal en fietsen die gehuurd of uitgeleend worden van Bike&Trail.
- De term "Klant" verwijst naar elke persoon die materiaal huurt en/of deelneemt aan begeleide fietstochten.

Verantwoordelijkheden
De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de fiets op de verhuurlocatie vóór de rit begint, zowel het rijden als de bediening. Hij zal de onderdelen zoals remmen, stuurinrichting, banden, pedalen en vergrendeling testen. Bike&Trail zet het fietszadel op de juiste hoogte voor de klant.  De klant gaat ermee akkoord dat de fiets en de uitrusting die eraan is bevestigd, te allen tijde het exclusieve eigendom van Bike&Trail blijft. Bike&Trail is niet verantwoordelijk voor enige schade of diefstal van het materiaal, gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en/of vóór de teruggave van het materiaal op de verhuurlocatie. Voor kleine reparaties en een lekke band stelt Bike&Trail de klant een multigereedschap, reservebinnenband, pomp en reparatieset ter beschikking. In geval van een mechanische storing - anders dan een lekke band - biedt Bike&Trail de klant een pechservice aan binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de afstand tot de verhuurlocatie. Bike&Trail verhuurt geen fiets of materiaal aan klanten onder de 18 jaar, zonder dat zij vergezeld zijn van hun ouder(s) of voogd.

Bike&Trail adviseert om te allen tijde een helm te dragen. Fietsen worden schoon en in goede staat verhuurd en dienen op dezelfde wijze te worden geretourneerd. Fietsen worden dagelijks onderhouden, de klant gaat ermee akkoord de fiets in  onbeschadigde staat terug te bezorgen om extra kosten voor reparatie, onderhoud of vervanging van materiaal te vermijden. De klant aanvaardt het gebruik van het materiaal, zoals het is, in goede staat en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid van het materiaal terwijl het in zijn bezit is. Beschadigde onderdelen of componenten worden naar goeddunken van Bike&Trail gerepareerd/vervangen en de klant gaat ermee akkoord om de normale winkeltarieven en verkoopprijzen voor de vervangen onderdelen te betalen. Lakschade vermindert de waarde van de fiets, in geval van lakschade kan 10% van de verkoopwaarde in rekening gebracht worden.

De waarborgsom (maximaal 10% van de verkoopprijs van de fiets) wordt bij wijze van voorzorgsmaatregel in rekening gebracht met het oog op eventuele schade of het niet terugbrengen van de verhuurde fiets en het gehuurde materiaal. In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het materiaal, zal de klant betalen om het verlies, de diefstal of de schade te dekken. De Klant verbindt zich ertoe om een gestolen of verloren fiets onmiddellijk te melden bij Bike&Trail en de politie. De Klant is verantwoordelijk voor elk misbruik, gevolgen, claims, vorderingen, eisen, rechtsvorderingen, oorzaken, verliezen, aansprakelijkheden, schade, letselkosten en uitgaven, boetes, gerechtskosten, vonnissen, rechtszaken of uitgaven van welke aard dan ook in verband met een gestolen of verloren fiets.  Door het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat de klant automatisch akkoord met de huurvoorwaarden. 


Risicoaanvaarding en aansprakelijkheidsovereenkomst voor fiets huur

Het huren van materiaal en/of deelname aan een begeleide fietstocht is op eigen risico van de klant. Fietsen of mountainbiken is een buitensport, van klanten wordt verwacht dat zij de risico's van deze sport begrijpen.

Risico aanvaarding: Ik begrijp en accepteer dat het huren van deze fiets en het fietsen mij blootstelt aan gevaren en onvermijdelijke risico's op overlijden, persoonlijk letsel (met inbegrip van maar niet beperkt tot, rug- of hoofdletsel). Ik begrijp het inherente risico van het gebruik van deze apparatuur; ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade of verwondingen die hieruit kunnen voortvloeien.

Ontheffing en vrijgave: Met het oog op het feit dat Bike&Trail mij deze apparatuur/fiets verhuurt, ontlast ik Bike&Trail en zijn filialen, officieren, agenten en werknemers van alle aansprakelijkheid of claims voor letsel, ziekte, dood of verlies van of schade aan eigendommen die ik kan lijden tijdens het huren van deze fiets/fietsuitrusting en het deelnemen aan fietsen. Deze kwijting omvat, maar is niet beperkt tot, aansprakelijkheid of claims voor letsel, ziekte, overlijden of schade veroorzaakt door nalatigheid van Bike&Trail of aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen, agenten of werknemers. Het is mijn bedoeling om Bike&Trail te vrijwaren van alle aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen, persoonlijk letsel of verlies van mensenlevens, hetzij veroorzaakt door nalatigheid van Bike&Trail, hetzij op basis van contractbreuk, schending van de garantie of enige andere wettelijke theorie. Door het ondertekenen van dit document erken ik volledige verantwoording als ik letsel, ziekte, dood of schade oploop terwijl ik gebruik maak van deze gehuurde of in bruikleen gekregen fiets/uitrusting of het tijdens het fietsen.

Ik heb niet het recht om een claim in te dienen of een rechtszaak aan te spannen tegen Bike&Trail of zijn filialen, functionarissen, agenten of werknemers, zelfs als zij of een van hen mijn letsel, ziekte, dood of schade uit onachtzaamheid veroorzaken. Ik besef het belang van het dragen van een helm. Als ik geen helm draag, doe ik dat naar eigen goeddunken.


Voorwaarden:
De medewerkers van Bike&Trail hebben al mijn vragen beantwoord. Ik begrijp dat deze fietsen geen zichtverhogende apparatuur als zodanig hebben, zij kunnen enkel in daglicht gebruikt worden.

Bike&Trail is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes of sancties die het gevolg zijn van het overtreden van deze verkeerswetten. De gebruiker is zich bewust van de risico's van fietsen en is als enige verantwoordelijk voor schade aan zichzelf, aan anderen, aan eigendommen, roerend of onroerend door normaal of abnormaal gebruik van de fietsen.

Bike&Trail is niet aansprakelijk voor claims van letsel of schade aan zichzelf, anderen en/of hun eigendommen.

 De Klant is verplicht om de verkeerswetten en -regels te respecteren en is dus verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt als gevolg van een ongeval dat zich voordoet tijdens het gebruik van de fiets.